Chuyên viên Phạm Thu Chà

  • Giới thiệu
Chuyên viên Vũ Thị Ngọc Lê
 
Email: ngocle@luatvietphong.vn
Chức danh: Chuyên viên pháp lý
  • Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Đại Học Luật Hà Nội
  • Kinh nghiệm công tác
- Công ty Luật Ipic - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
- Công ty Luật Việt Phong - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (hiện tại)
  • Lĩnh vực hành nghề
- Tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Sở hữu trí tuệ...