Chuyên viên Vũ Thị Ngọc Lê

  • Giới thiệu
Chuyên viên: Phạm Thu Chà
Email: thucha@luatvietphong.vn
Chức danh: Chuyên viên pháp lý
  • Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
- Tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ Luật sư - Học Viện Tư Pháp
  • Kinh nghiệm công tác
- Văn phòng công chứng Trung Tâm
- Nhân viên kinh doanh bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản Tân Long
- Chuyên viên pháp chế - Sàn giao dịch bất động sản Tân Long
  • Lĩnh vực hành nghề
- Tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Sở hữu trí tuệ...
- Luật sư tranh tụng: Hình sự, hành chính, dân sự, tranh chấp thương mại...